คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์....
FAQ (แสดงรายการ)
 
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม
คำถาม ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์จ่ายได้แบบใด
คำตอบ 1.ชำระเป็นเงินสด ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2.ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม “เงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”แล้วส่งถึง -ชื่อหน่วยงาน- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000 3.โอนเงิน (รับเฉพาะเงินสด) โดยนำใบแจ้งการชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ผ่านธนาคาร และแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ไปติดต่อขอชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วขอให้แจ้งการโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนกลับมาที่เบอร์โทรสาร หน่วยงาน หากท่านไม่แจ้งกลับมาจะถือว่าไม่มีการชำระหนี้
 
 
ค้นหา
FAQ
  หากประสงค์เข้าร่วมโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ติดต่อที่ไหน  
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสมุนไพรทั่วไป เพื่อรับใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สําหรับใช้ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอะไรบ้าง  
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คิดค่าบริการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรอย่างไร  
  ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์จ่ายได้แบบใด  
  มีแบบนำส่งตัวอย่างเชื้อโรค สำหรับดาวน์โหลดหรือไม่  
  วิธีการเก็บและส่งตัวอย่างเชื้อเพื่อตรวจวิเคราะห์  
  สถานที่ส่งตัวอย่างและสอบถามรายละเอียดการส่งตัวอย่างเชื้อโรคคือที่ไหน  
  สอบถามอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์  
  ต้องการซื้อเชื้อจุลินทรีย์ต้องทำอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไร  
  การรับรายงานผลจะส่งทางใดบ้าง  
  การขอตรวจเพิ่มในกรณีที่ส่งตัวอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วต้องทำอย่างไร  
  ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
  หากต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ต้องดาวน์โหลดจากที่ไหน  
  กรณีส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แต่ละประเภทต้องบรรจุภาชนะแบบใด  
  การส่งตัวอย่าง เช่น ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน ฯลฯ ต้องส่งที่ไหน  
   
  [หน้าก่อนหน้า = 2]   กำลังแสดงหน้าที่ 3/4 [หน้าถัดไป = 4]   (แสดงทีละ 15 เรคอร์ดต่อหน้า)
1   2   3 4